divendres, 25 de gener de 2013

Quart comunicat conjunt sobre taxes judiciàries


QUART COMUNICAT CONJUNT SOBRE TAXES JUDICIÀRIES

El dia 20 de novembre de 2012 i per la via d'urgència, el Govern de l'Estat, amb l'únic vot favorable del Partit Popular, ha aprovat la Llei 10/2012 per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

Els partits polítics Eivissa pel Canvi (ExC), Eivissa Sostenible (ESOS), Entesa d’Eivissa, Equo Eivissa i Es Nou Partit considerem que les noves taxes judiciàries imposades pel ministre Gallardón son profundament injustes, antidemocràtiques, insolidàries i inconstitucionals.

a) Aquesta Llei és injusta:
La nova Llei suposa haver de pagar si es vol litigar davant qualsevol jurisdicció que no sigui la Penal. Suposa haver de pagar per fer valer els drets dels quals tots els ciutadans som titulars; suposa que només qui pagui la taxa podrà acudir a la justícia a defensar els seus drets; suposa que qui no pagui no podrà acudir-hi i, per tant, no podrà defensar els seus drets. El resultat és limitar la defensa dels drets, i limitar l'accés a la justícia de les persones que no es puguin acollir a la justícia gratuïta (ingressos inferiors a 15.000 € anuals).

El resultat pràctic de la seva aplicació significa que, per exemple, el treballador que ha estat acomiadat de forma improcedent i vol reclamar contra l'empresa, el petit empresari que vol reclamar un deute, el consumidor que vol reclamar contra els bancs, la companyia telefònica o d'electricitat per comissions indegudes o factures errònies, o el particular que equivocadament li han posat una multa de tràfic i vol reclamar contra l'Administració , totes aquestes persones, per formular les seves reclamacions i, en definitiva, per exercitar els seus drets, a partir d'ara hauran de pagar una taxa. Si no ho fan, no podran acudir als Tribunals.

b) Aquesta llei és antidemocràtica:
Considerem que, aprovant aquesta Llei, el govern espanyol ha consagrat una justícia pels rics i una altre pels pobres, ja que només podran acudir als Tribunals aquelles persones que disposin de mitjans econòmics suficients per sufragar les despeses. És per això que aquesta Llei ha estat considerada com un atac frontal a la Justícia per tots els actors judicials: jutges, fiscals, advocats, procuradors, .... El propi President del Tribunal Suprem ha valorat la Llei com "difícilment explicable".

Un Estat de Dret no és pot qualificar de tal sense que es garanteixi el dret a la tutela judicial efectiva. Juntament amb la sanitat, l'educació i la dependència, la justícia és un pilar de l'Estat Democràtic. L'efectivitat d'aquest dret és cabdal, fins al punt que el TC ha afirmat que el dret a la tutela judicial efectiva no pot ser obstaculitzat mitjançant la imposició de formalismes.

Aquesta Llei és insolidària:
Pel que fa a la quantia d'aquestes taxes, son elevadíssimes i no s'ha respectat el principi de proporcionalitat, ja que la quantia de la taxa no ve determinada en funció de la capacitat econòmica dels ciutadans. Tot i haver-hi exempcions, no s'ha establert un sistema progressiu, la qual cosa la fa encara més injusta.

Aquesta Llei és anticonstitucional:
L'article 24 de la Constitució proclama que "totes les persones tenen dret a obtenir la tutela efectiva dels jutges i tribunals en l'exercici dels seus drets i interessos legítims, sense que, en cap cas, es pugui produir, indefensió". En aquest article, es consagra l'anomenat dret a la tutela judicial efectiva.

El dret a la tutela judicial efectiva té la categoria de dret fonamental, la qual cosa posa de manifest la seva transcendència. En aquest sentit, el constituent ha atorgat el dret a la tutela judicial efectiva el mateix estatut jurídic que ha atorgat al dret a la vida.

El dret a la tutela efectiva té un contingut molt ampli; inclou, entre d'altres manifestacions, el dret de lliure accés als tribunals, tal com ho ha manifestat el Tribunal Constitucional en multitud d'ocasions. També permet que qualsevol persona pugui acudir als tribunals quan consideri que els seus drets han estat vulnerats.
L'article 119 de la Constitució estableix que "la justícia serà gratuïta quan la llei ho disposi i, en qualsevol cas, per a aquells que acreditin insuficiència de recursos per litigar". Aquest article el que persegueix és que la capacitat econòmica no s'erigeixi com un obstacle per poder litigar i fer valer els drets i llibertats de l'ordenament democràtic. Posar unes taxes molt altes per litigar va clarament en contra la pretensió que la Constitució cercava.

Conclusions:
En definitiva, considerem que amb aquesta Llei tomba un dels pilars de l'Estat de Dret, com és el dret a la tutela judicial efectiva, en un moment en no podia ser més inoportú: al mig d’un context de crisi en el qual resulta més important i necessari que mai exercir i fer valer els nostres drets.

Des d’ Eivissa pel Canvi (ExC), Eivissa Sostenible (ESOS), Entesa d’Eivissa, Equo Eivissa i Es Nou Partit rebutjam aquest atac frontal del Partit Popular a la justícia, als drets bàsics dels ciutadans, a la constitució i a la democràcia, i instam al Govern de l'Estat Espanyol a que paralitzi i suspengui de forma immediata la vigència d’aquesta Llei de taxes judiciàries, i a que dugui a terme una reforma integral de l'Administració de Justícia amb la participació i l'acord de tots els agents afectats.