dilluns, 25 de març de 2013

Nota conjunta sobre el projecte de reforma de la Platja d’en Bossa

Eivissa pel Canvi, Eivissa Sostenible, Entesa d’Eivissa, Equo Eivissa i Es Nou Partit proposen la convocatòria d’una consulta popular vinculant sobre el projecte de reforma de la Platja d’en Bossa

El projecte de reforma de Platja d’en Bossa afecta al voltant de 77 hectàrees entre la costa i l’aeroport. Inclou, entre altres aspectes menors, un camp de golf de 18 forats, 58 habitatges de luxe, hotels-discoteca de 5 estrelles en primera línia de mar i una superfície comercial de més de 55.000 metres quadrats.

Els grups polítics Eivissa pel Canvi (ExC), Eivissa Sostenible (ESOS), Entesa d’Eivissa, Equo Eivissa i Es Nou Partit ens oposam de manera clara i conjunta a aquest projecte per les següents raons:

a. En la present conjuntura econòmica pot ser molt positiva la participació de la iniciativa privada en el desenvolupament de infraestructures que milloren la qualitat dels serveis urbanístics de qualsevol àrea i en especial de les àrees turístiques més madures. L’objectiu d’aquestes actuacions hauria de ser la millora urbanística i dels serveis socials i culturals dins de un pla de millora integral de l’activitat econòmica i de millora de la qualitat de vida de la població resident. Ara bé, tots aquestos plans s’han de fer dins de la mes estricta legalitat, ja que s’ha de fugir de qualsevol tracte de favor o d’adaptació de la normativa als interessos particulars. No es pot oblidar que la connivència del legislador amb els grups monopolístics ha estat i és encara avui una de les causes de l’actual crisi i de l’aprofundiment de les desigualtats socials. Per això i en primer lloc, no es pot acceptar un projecte d’aquesta magnitud si no s’adapta a l’actual normativa.

b. El model d’hotel discoteca que es pretén consolidar i multiplicar en aquest projecte genera notables molèsties als vesins, amb contaminació acústica i lumínica. Aquest tipus d’establiment fa competència deslleial als locals d’oci legals, insonoritzats i amb horaris controlats. A més d’això, es genera un “efecte llamada” cap a un tipus de turisme que genera nombrosos problemes i que no volem fomentar encara més per Eivissa.

c. Estam totalment en contra de la gran zona comercial projectada perquè seria un cop mortal pel petit comerç de barri de tots els pobles d’Eivissa. Volem evitar la desaparició de nombroses empreses petites i independents, i alhora la destrucció de nombrosos llocs de treball , que no es compensarà ni de lluny amb la creació dels nous llocs de treball estacionals i precaris que prometen els promotors. El mercat eivissenc és el que és i en tot cas es tractaria d’un transvasament i d’una concentració en poques mans dels llocs de feina que es destruiran al petit comerç i als establiments turístics de la competència.

d. Perquè amenaça el Parc Natural que naltros volem posar en valor. Bona part dels nous edificis residencials i del camp de golf es troben a dins de la franja de protecció del Parc Natural de Ses Salines, una zona protegida i bàsica pel manteniment dels hàbitats de la reserva. A més, entra en conflicte amb la pitjada sonora dels avions i suposa la pèrdua irreversible de més de 50 ha de terreny agrícola. La gran part del projecte està previst sobre terrenys rústics, i només una part petita del projecte afecta terreny urbà. Des del punt de vista de la planificació del nostre model territorial, urbanitzar nous espais rústics just al costat del Parc Natural de ses Salines és exactament el contrari del que s'ha de fer per aconseguir que Eivissa es consolidi com una destinació turística de qualitat i sostenible en el temps. També és improrrogable la retirada de terres de les autovies en conformitat amb les sentències judicials corresponents.

e. La dotació i construcció de un retén de la policia en una zona determinada, no ha de dependre de les necessitats del promotor, sinó i en tot cas de les necessitats de tota l’àrea de Platja d’en Bossa i Sant Jordi de ses Salines.

Els grups polítics Eivissa pel Canvi (ExC), Eivissa Sostenible (ESOS), Entesa d’Eivissa, Equo Eivissa i Es Nou Partit pensam que hi ha alternatives molt més beneficioses pel conjunt dels ciutadans, que en tot cas haurien de sortir d’un debat obert i participatiu amb la societat eivissenca i sense els paternalismes vergonyosos d’aquest projecte. Les nostres propostes per obrir el debat son:

a. Proposem un esponjament dels edificis més obsolets i amb més impacte paisatgístic de la platja d’en Bossa, amb la creació de zones verdes i parcs.

b. Proposem vertebrar el barri amb carrils bici i un tramvia elèctric que connecti l’aeroport amb el port d’Eivissa travessant tota la Platja d’en Bossa. Aquesta infraestructura és ecològica i beneficiosa per als residents i als turistes en general, disminuint el transit de cotxes, els accidents, els temps de recorregut i la contaminació, i augmenta la qualitat de l’entorn i la qualitat de vida dels residents.

c. Proposem mancomunar les competències urbanístiques i turístiques traspassant-les al Consell Insular, de manera que hi hagi una seguretat jurídica i que no existeixi la discriminació de tracte actual entre terminis municipals diferents.

d. Proposem convertir aquesta zona turística madura en la primera zona turística 100% sostenible d’Eivissa, de manera que els edificis siguin reformats per produir, de mitjana, tota l’energia que consumeixen al llarg del any. Les aigües de pluja hauran de ser aprofitades i la resta de l’aigua necessària s’obtindrà dessalant l’aigua marina amb energia alternativa. Aquesta reforma, que sí es pot definir “d’excel·lència” sense haver-se’n d’avergonyir, significa la creació de nombrosos llocs de treball per tot l’any i l’atracció d’un tipus de turisme amb molt més valor afegit per la societat eivissenca.

Els grups polítics Eivissa pel Canvi (ExC), Eivissa Sostenible (ESOS), Entesa d’Eivissa, Equo Eivissa i Es Nou Partit considerem que aquest projecte té un gran impacte sobre la illa i el seu futur, així que s’ha de prendre una decisió política amb el màxim consens possible per ajuntar tots els esforços cap a la recuperació econòmica de la nostra illa.

La millor manera de obtindré aquest consens és que el Consell Insular convoqui una consulta popular vinculant amb una pregunta clara per a que tots els eivissencs puguin expressar de debò la seva opinió sobre aquest projecte.

Per a que sigui realment representatiu de la voluntat dels residents, proposem que puguin votar en aquesta consulta totes les persones majors de 16 anys i empadronades en un dels 5 ajuntaments d’Eivissa abans del 31/12/2012, amb independència de la seva nacionalitat. Nosaltres ens comprometem a respectar escrupolosament el resultat d’aquesta consulta. Poden dir la mateixa cosa els promotors d’aquest projecte i els altres partits polítics?

dissabte, 2 de març de 2013

Comunicat conjunt d’Eivissa pel Canvi, Eivissa Sostenible, Entesa d’Eivissa, Equo Eivissa i Es Nou Partit sobre promoció turística

COMUNICAT CONJUNT D’EIVISSA PEL CANVI, EIVISSA SOSTENIBLE, ENTESA D’EIVISSA, EQUO EIVISSA I ES NOU PARTIT SOBRE PROMOCIÓ TURÍSTICA

Com és ben sabut, el turisme és la màxima activitat econòmica de la nostra illa, ja que totes les altres activitats productives (agricultura, energia, petites industries...) han estat progressivament abandonades de manera que els habitants d’Eivissa han d’importar des de fora de l’illa tot allò que consumeixen i dedicar-se a treballar per als turistes.

Davant d'una economia en situació de crisi profunda, i mentre no es canviï aquest model econòmic insostenible i fracassat, la promoció del turisme hauria de ser una prioritat per a tots. Aquesta promoció és fonamental per tenir presència tant en els mercats emissors com per a posicionar la nostra illa davant d'una competència ferotge. Però, vista la promoció realitzada per part del Govern durant les últimes fires, que són les més importants del món, la realitat resulta ser molt diferent.

En primer lloc el Govern no ha traspassat les competències de turisme a les diferents illes, violant així les promeses electorals del Partit Popular i l’estatut d’autonomia de Balears.

En segon lloc, ha creat una “cinquena illa”, la Ciutat de Palma. Amb aquest subterfugi han aconseguit que els diners per promoció turística s’hagin de dividir en cinc parts, dos per a l'illa de Mallorca i una per a cadascuna de les altres illes. El Consell Insular d’Eivissa presidit per Vicent Serra ha acceptat aquesta modificació amb absoluta i vergonyosa submissió als interessos partidistes del PP balear, i menyspreant els interessos de tots els eivissencs que se suposa que hauria de defensar.

En tercer lloc, els estands que s'han preparat per les últimes fires han estat deplorables en tots els sentits, tant des del punt de vista estètic com funcional i, a més a més, han incomplert la principal i bàsica funció per la que van ser dissenyats: atreure l’atenció tant dels professionals com dels possibles clients.

Vista la desastrosa actuació del Govern Balear en les fires de promoció turística, l’illa d’Eivissa ha hagut de preparar un estand propi que ha estat pagat amb els sous de les nostres institucions i dels empresaris del sector.

Així doncs, l’illa d'Eivissa ha pagat DUES VEGADES per aconseguir presència a les fires de turisme de Londres y Madrid, i això de moment!
Tots aquests arguments confirmen plenament el poc interès i menyspreu que el Govern Bauzà i el conseller Carlos Delgado demostren cap a les Illes menors

Per tots aquests motius Eivissa pel Canvi, Eivissa Sostenible, Entesa d’Eivissa, Equo Eivissa i Es Nou Partit exigim:

  • Que el Govern Balear rectifiqui i retiri del seu Pla de Promoció Turística el tractament diferenciat de la ciutat de Mallorca, fet que provoca que Palma es consideri com una “cinquena illa” entrant en competència econòmica amb la resta d’illes de les Balears.
  • Que el Govern Balear faci un repartiment equitatiu entre les quatre illes del pressupost reservat per la promoció turística. Els criteris d’aquest repartiment s’hauran de basar al nombre de visitants i de places hoteleres.
  • Que es faci d'una vegada per totes es el traspàs de les competències en promoció turística. No es tracta només de complir amb l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per unanimitat, sinó del fet que no tenim ni volem el mateix turisme que té Mallorca, ni tenim els mateixos atractius que Menorca, per exemple. Cada illa ha de poder dissenyar el seu pla de promoció de manera independent, i poder decidir a quins clients es vol dirigir i a quines fires vol incidir mes.
  • Que els esforços de presència en fires turístiques es diversifiquin més per tal de tenir un major impacte d’Eivissa en fires de menor dimensió de les principals (Berlín, Londres o Madrid) però que són estratègiques per la orientació cap a segments de mercat decisius per a un nou model turístic o la diversificació de l’actual cap a la desestacionalització, com és el cas de les dedicades al turisme cultural, de natura, o mercats emergents.
  • Tampoc podem oblidar que Eivissa i Formentera son Patrimoni de la Humanitat i que aquest fet diferencial representa una altra raó fonamental per a dissenyar estratègies asimètriques de promoció turística.

Per altra banda, consideram que hauríem de replantejar-nos el fet de finançar amb sous públics la promoció d’aquest tipus de turisme tradicional que només beneficia a uns pocs. Ens sembla perfecte finançar la promoció pública d’un tipus de turisme alternatiu que tengui avantatges clares per als residents, per a la conservació i recuperació del territori i de l’economia local, però consideram que la promoció del turisme de sol i platja més tradicional s’hauria de pagar, almenys parcialment, per part d’aquells empresaris que se’n beneficien molt especialment. Això s’hauria de fer implicant tot el sector, sense excloure la oferta complementaria, possiblement per mig d’ un Patronat o una altra figura amb participació de les institucions i de totes les empreses del sector.

Tot i així, som conscients que tot això només millorarà una mica la situació, però la veritable transformació només es produirà canviant de model turístic i econòmic, cosa que volem fer posant en marxa un programa polític finalitzat a recuperar la capacitat de produir localment i de manera sostenible bona part de l’energia i dels aliments que consumim. Aquest nou turisme que volem posa en valor la cultura, el respecte de les regles de convivència, la gastronomia amb productes locals, la arquitectura tradicional, la natura, el transport públic no contaminant, l’esport, l’artesania, la innovació i la justícia social, i certament necessitarà d’una promoció turística ben diferenciada respecte a la del turisme massificat i estiuenc de sol i platja, del “tot inclòs” o del turisme lligat a les macro discoteques que s’ha fomentat fins ara per part dels diferents governs de PP i PSOE.

Diem prou a un model turístic que ens ha portat a la destrucció del territori, a llocs de feina mal pagats, estacionals i sense possibilitats de promoció, a rebaixar la qualitat de vida dels residents per mor de la massificació de platges i carreteres i pels remors molestos dels locals d’oci, a un nivell d’atur intolerable als mesos d’hivern, i a una distribució de la riquesa molt injusta que es concentra a les mans més d’una minoria cada cop més reduïda.