dissabte, 14 de maig de 2011

Igualtat, desenvolupar la Llei de la Dependència i més benestar social, aspectes prioritaris en el programa social d’ENE

Divendres 13 de maig, en roda de premsa, els candidats de l’Entesa Nacionalista i Ecologista d’Eivissa (ENE) al Parlament i al Consell d’Eivisa, Maurici Cuesta, i a l’Ajuntament d’Eivissa, Antoni Cardona, han exposat els eixos principals en matèria de benestar social.

Els nacionalistes i ecologistes eivissencs prioritzaran l’aprovació de la llei de la igualtat entre hòmens i dones a les illes Balears, i es potenciaran polítiques efectives de conciliació entre la vida familiar i laboral, alhora que impulsaran la presència de les dones en els àmbits de decisió públics i privats. Una altra mesura serà la d’impulsar la corresponsabilitat dels hòmens en les tasques de cura i atenció als familiars. A la vegada, es crearan programes d’atenció integral i prevenció per a la infància i la família, i programes de suport a les noves estructures familiars.

Per altra banda, s’han compromès a una defensa aferrissada de la sanitat pública i gratuïta l’impuls de la seua millora a Eivissa. Per exemple, es potenciaran els serveis d’atenció domiciliària dels ajuntaments

Pel que fa als recursos assistencials, ENE aposta per ampliar l’oferta en residències per a la gent major i els centres de dia, tant per majors com per discapacitats. Una qüestió essencial serà l’aposta per l’agilització dels tràmits i les resolucions per a les prestacions econòmiques i de recursos sociosanitaris previstes en la Llei de Dependència. Els nacionalistes i progressistes crearan recursos que afavoreixin l’autonomia i independència de les persones amb discapacitat psíquica, física i sensorial. En concret, s’apostarà pels habitatges tutelats i l’accés al treball. A més, s’apostarà per dotar d’allotjament i manutenció gratuïta per l’acompanyant de la persona malalta que s’hagi de desplaçar.

ENE defensarà que la llengua catalana sigui la llengua vehicular en la sanitat pública, especialment pel que fa a l’IB-SALUT en l’àmbit d’Eivissa i Formentera, es promourà que el coneixement de la llengua catalana sigui un requisit per a l’accés a la funció pública sanitària, a tots els cossos i funcions, i s’impulsaran cursos de coneixement de català per al personal sanitari, a realitzar en les dependències de l’IB-SALUT.

Es promourà que a totes les institucions es dediqui l’1% del pressupost a cooperació internacional.

En el cas de l’Ajuntament d’Eivissa, es potenciarà el servei d’atenció domiciliària (SAD) de l’ajuntament així com el servei de respir com a recursos de suport familiar de persones depenents. L’obertura del tanatori i del crematori, impulsats per la regidora Mariví Mengual a Vila, serà una altra de les prioritats de Cardona.