dimarts, 27 de març de 2012

ENE (PSM-ENTESA) exigeix a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu l'aplicació de Llei de Normalització Lingüística


L'Entesa Nacionalista i Ecologista (ENE) denúncia les senyalitzacions trobades pels carrers de Santa Gertrudis de Fruitera en castellà i considera molt negatiu l'actitud de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu con contra de la llengua pròpia de les Illes Balears.

L'Entesa Nacionalista i Ecologista (ENE)- PSM-Entesa, ha comprovat les diverses senyalitzacions repartides pels carrers de la població de Santa Gertrudis de Fruitera a les quals s'ignora completament la llengua catalana, llengua pròpia d'Eivissa i de les Illes Balears.

Aquest fet, a part de ser un insult al poble d'Eivissa, és absolutament il·legal, atès que infringeix la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears de 1986 que diu que tots els organismes públics hauran de tenir retolades en llengua catalana totes les seves seus i instal·lacions.

Atès la presència de la llengua en qualsevol mitjà contribueix a reforçar positivament la percepció que els parlants tenen de la vitalitat del propi país, la qual cosa contribueix a l'enfortiment de la cohesió del grup i al refermament de la pertinença a aquest. A més, els organismes públics han de contribuir a la difusió d'actituds lingüístiques positives de l'ús d'aquesta. Tots aquests factors contribueixen a la solidesa dels grups lingüístics i n'asseguren la continuïtat.

Atès que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té el rang de llengua oficial d'acord amb la Constitució Espanyola, article 3.3. el qual especifica la diversitat lingüística de l'Estat i que és un patrimoni que ha de ser objecte de respecte i protecció especials.

Atès que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, a l'article 3.3., estableix el compromís de les institucions de les Illes Balears de garantir la igualtat plena de les dues llengües oficials pel que fa als drets dels ciutadans de les Illes Balears. D'altra banda, la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de Normalització Lingüística a les Illes Balears estableix, entre els seus objectius bàsics el de fer efectiu l'ús progressiu i normal de la llengua catalana a l'àmbit oficial.

ENE exigeix a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu procedeixi amb immediatesa a retolar en llengua catalana tota la informació i senyalització escrita a l'abast públic a qualsevol espai del municipi. Així mateix, insta al mateix a aprofitar l'avinentesa per a repassar la retolació de la resta de senyals i indicadors de tots els seus carrers i vies del municipi a fi i efecte que en tots ells hi consti la llengua catalana.

Reclamar a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu que tots els avisos, els anuncis públics i la publicitat de tota mena, es faci en català, tret d'aquells on la finalitat dels quals requereixi la utilització d'una altra llengua.

Per totes aquestes qüestions, amb data 27/03/2012 ha tingut entrada al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu (002 Núm.201200003348) aquesta denúncia i petició plenament raonada amb prova gràfica dels fets.